Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

..::Statut Gimnazjum w Narolu::..

NAZWA SZKOŁY


§ 1.
Publiczne Gimnazjum w Narolu ma siedzibę w budynku przy ul. Granicznej 11.
Do Gimnazjum należą wsie: Płazów, Łukawica, Wola Wielka, Chlewiska, Lipsko, Narol Wieś, Kadłubiska, Łówcza, Jędrzejówka, Dębiny,
Szkołę prowadzi i utrzymuje finansowo Rada Gminy Narol, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Krakowie.
Gimnazjum może posiadać imię. Imię nadaje Rada Gminy Narol na wniosek Rady Gimnazjum lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej,
Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
Gimnazjum może posiadać godło, sztandar, tarczę i ceremoniał szkolny.
Nazwa Gimnazjum jest używana w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się używania skróconej nazwy na stemplach i pieczątkach.

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM


§ 2.
Cele i zadania Gimnazjum określa ustawa " O systemie Oświaty" z dnia 07.09.1991 r. (Dz.U. z 1996 Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) i ustawa "Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego" z dnia 08.01.1999 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 12 poz. 96) oraz rozporządzenia wydane na ich podstawie. Zadaniami Gimnazjum są w szczególności:
umożliwienie uczniom zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalające na dalsze kształcenie,
pomoc w wyborze kierunku dalszego kształcenia,
rozwój zdolności i zainteresowań uczniów,
kształtowanie umiejętności dostrzegania zależności i związków w środowisku przyrodniczym i społecznym,
przygotowanie do życia w społeczeństwie, rodzinie do pracy zespołowej,
rozwój umiejętności planowania, organizowania i podejmowania odpowiedzialności za efekty własnej działalności
kształtowanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł, w tym technologii informacyjnych,
stworzenie atmosfery sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi ucznia,
sprawowanie opieki nad uczniami,
wspieranie rodziny w procesie wychowania,
rozwijanie samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i innych,
pomoc w poznaniu wartości moralnych, kształtowanie umiejętności dokonywania ich wyboru i hierarchizacji,
zapewnia opiekę psychologiczno - pedagogiczną wspierane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Bochni.

Szczegółowe cele i zadania Gimnazjum określają:
Program Gimnazjum,
Program Wychowawczy.

§3.
Dla realizacji celów Gimnazjum może prowadzić działalność eksperymentalną i innowacyjną zgodną z odrębnymi przepisami.

Celem zaspokojenia potrzeb i rozwoju zainteresowań uczniów Gimnazjum może prowadzić:
kółka zainteresowań,
kółka przedmiotowe,
zajęcia sportowe i rekreacyjne,
nauczanie indywidualne,
zajęcia wyrównawcze.

ORGANY GIMNAZJUM

§ 4.
Organami Gimnazjum są:

Dyrektor Gimnazjum,
Rada Pedagogiczna,
Rada Rodziców,
Samorząd Uczniowski

DYREKTOR GIMNAZJUM
§ 5.
Do obowiązków Dyrektora należy:
kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Gimnazjum,
organizowanie pracy Gimnazjum i reprezentowanie szkoły na zewnątrz,
zatrudnianie, zwalnianie, nagradzanie i wymierzanie kar nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli,
przewodniczenie Radzie Pedagogicznej, realizowanie jej uchwał lub ich wstrzymywanie zgodnie z odrębnymi przepisami,
powierzanie stanowiska wicedyrektora i innych funkcji pracownikom Gimnazjum,
prowadzenie dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami,
współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,
czuwanie nad przestrzeganiem statutu oraz praw i obowiązków uczniów.

§ 6.
Dyrektor kieruje szkołą przy pomocy wicedyrektora.
Stanowisko wicedyrektora tworzy się, gdy liczba oddziałów przekracza 11.
Dyrektor określa szczegółowy przydział czynności wicedyrektora.

RADA PEDAGOGICZNA

§ 7.
Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Gimnazjum w zakresie dotyczącym kształcenia, wychowania i opieki.
W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum, pedagog szkolny i bibliotekarz.
Rada Pedagogiczna działa w oparciu o regulamin, który określa szczegółowo jej uprawnienia.
W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Gimnazjum, a w razie jego nieobecności wicedyrektor lub społeczny zastępca Dyrektora.
Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,
po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania zwołuje przewodniczący Rady Pedagogicznej na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę albo conajmniej 1 /3 członków Rady Pedagogicznej.
Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.
Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
Do zadań Rady Pedagogicznej należy:
opracowanie programu szkoły, planu wychowawczego, SSO, SZP i innych dokumentów wynikających z zarządzeń dotyczących pracy szkoły;
zatwierdzanie planów pracy szkoły;
zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;

ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
projekt planu finansowego szkoły;
wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
propozycje Dyrektora Gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Dyrektor Gimnazjum wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w punkcie 9, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkolę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. Rada Pedagogiczna przygotowuje i wprowadza w trybie uchwały poprawki do statutu szkoły
Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Gimnazjum
W przypadku określonym w ust.13 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku.
Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności conajmniej połowy jej członków.
Głosowanie nad przyjęciem uchwały Rady może odbywać się w trybie jawnym lub tajnym. Tryb głosowania nad uchwałą ustala Rada w głosowaniu jawnym. W przypadku głosowania tajnego Rada powołuje w głosowaniu jawnym komisję skrutacyjną w ilości 3 osób.
Rada powołuje w zależności od potrzeb stałe lub doraźne komisje (zespoły) dla opracowania określonych problemów
Pracą komisji (zespołu) kieruje przewodniczący powołany przez Radę lub komisję na wniosek Przewodniczącego Rady;
Komisja (zespół) informuje Radę o wynikach swojej pracy, formułując wnioski do zatwierdzenia przez Radę;
W głosowaniu tajnym Rada Pedagogiczna wybiera spośród siebie dwóch przedstawicieli do komisji konkursu na dyrektora gimnazjum.
Przewodniczący Rady jest zobowiązany do:
tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego gimnazjum;
oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczyciela;
zapoznawanie Rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form ich realizacji;
analizowania stopnia realizacji uchwał Rady.

Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:
rzetelnego realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających ze statutowych funkcji i gimnazjum oraz doskonalenia własnych umiejętności zawodowych;
współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady;
przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora;
czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach Rady i jej komisji (zespołu), do których został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu;
realizowania uchwał Rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich zastrzeżenia;
składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań;
bezwzględnego przestrzegania tajemnicy obrad Rady.
Z zebrania Rady, a także z zebrania komisji (zespołu) sporządza się protokół i w terminie do 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi protokołów Rady lub do księgi protokołów komisji (zespołu).
Protokół zebrania Rady, wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant. Członkowie Rady zobowiązani są w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek do przewodniczącego obrad na piśmie w terminie 2 dni przed następnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.
Podstawowym dokumentem działalności Rady, komisji (zespołu) są książki protokołów. Przesznurowaną, opieczętowaną i podpisaną przez Dyrektora księgę zaopatruje się w klauzulę: "Księga zawiera .... ponumerowanych stron i obejmuje okres pracy Rady Pedagogicznej (komisji) od dnia ..., do dnia .... ".
Pisaniem kolejnych protokołów zajmują się w kolejności alfabetycznej powołani przez przewodniczącego Rady nauczyciele.
Według kolejności alfabetycznej następuje również powołanie komisji wnioskowej w skład której wchodzą trzy osoby.

RADA RODZICÓW
§ 8.
Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami w realizacji zadań szkoły.
Za pośrednictwem Rady Rodziców i Rad Klasowych rodzice współdziałają ze Szkołą.
Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:
współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu prac szkoły;
opiniowanie programu szkoły;
pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;
współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły;
współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy;
udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w szkole;
organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym;
uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły;
podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą.
Rada Rodziców ma prawo wystąpić z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

Dyrektor Gimnazjum ma obowiązek powiadomić Radę Rodziców o dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Opinia Rady jest uwzględniana w tej ocenie, ale jej brak nie wstrzymuje postępowania przy jej dokonywaniu.
Radę Rodziców stanowią delegaci Rad Klasowych rodziców.
Rada Klasowa Rodziców wybierana jest przez zebranie rodziców klasy. Składa się conajmniej z trzech osób.
Rada Klasowa wybiera spośród siebie przewodniczącego Rady, jego zastępcę i skarbnika/sekretarza.
Rada Klasowa Rodziców realizuje zadania określone w ust. 3.
Kadencja Rady Rodziców może trwać trzy lata.
W posiedzeniach Rady Rodziców bierze udział Dyrektor Szkoły i przedstawiciele Rady Pedagogicznej.
Na wniosek Rady Rodziców w jej skład mogą wchodzić z głosem doradczym przedstawiciele zakładów pracy, organizacji społecznych i instytucji współdziałających ze szkołą.
Na wniosek Rady Rodziców, po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły, w pracach Rady mogą brać udział także inne osoby.
Rada Rodziców wybiera ze swojego składu prezydium w liczbie osób równej ilości oddziałów: przewodniczącego, zastępcę, sekretarza, skarbnika i członków.
Prezydium jest stale urzędującym organem Rady Rodziców, a jego podstawowym zadaniem jest organizowanie praktycznej realizacji zadań określonych w ust. 3.
Posiedzenia prezydium Rady Rodziców odbywają się w zależności od bieżących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
Rada Rodziców wybiera spośród siebie w głosowaniu 2 przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły.
Rada Rodziców wybiera ze swojego składu komisję rewizyjną w liczbie trzech osób.
Komisja rewizyjna wybiera ze swojego składu przewodniczącego.
Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów, a dla nich ważności niezbędna jest obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Wyjątek stanowi uchwała o określeniu wysokości rocznej składki uiszczanej przez rodziców na potrzeby Rady Rodziców, dla podjęcia której niezbędna jest większość 2/3 głosujących.
Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły. Dyrektor zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę do decyzji organowi nadzorującemu szkołę.
W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w ust.20 Dyrektor i Rada Rodziców w terminie jednego miesiąca od dnia zawieszenia, uzgadniają sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.
W sprawach spornych Rada Rodziców i Dyrektor Szkoły odwołują się do organu nadzorującego szkołę.
Fundusze Rady Rodziców pochodzą z:
dobrowolnych składek rodziców;
dochodów osiąganych przez Radę Rodziców;
dotacji;
darowizn.

W celu gromadzenia środków na wspieranie działalności szkoły w rozwijaniu form kształcenia, wychowania i opieki Rada Rodziców może prowadzić działalność gospodarczą, której zasady określają odrębne przepisy.
Szczegółowe zasady wydatkowania funduszy określa regulamin w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości Rady Rodziców.
Nadzór i kontrolę nad działalnością Rady Rodziców sprawuje ogólne zabranie rodziców, które zatwierdza regulamin Rady Rodziców, akceptuje sprawozdania Rady, a także może odwołać przewodniczącego lub innego z członków Rady.
W razie odwołania przewodniczącego lub członka Rady w ich miejsce powołuje się inne osoby w trybie przewidzianym w ust.7, 8 i 14.
Członkowie Rady Rodziców wykonują swoje funkcje społecznie.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
§ 9.

W Gimnazjum działa Samorząd Uczniowski. Podstawą jego działalności jest regulamin , który opracowuje opiekun SU wraz z członkami.

§ 10.

W Gimnazjum może działać Rada Gimnazjum.
Szczegółowe uprawnienia Rady Gimnazjum oraz zasady funkcjonowania zostaną określone z chwilą powołania Rady.

§ 11.

Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
Organy Gimnazjum są zobowiązane do współpracy, którą koordynuje Dyrektor Gimnazjum.

ZASADY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
§ 12.
Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy pozostałymi jej organami.
Dyrektor wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej sprzeczne z prawem powiadamiając o tym organ prowadzący.
W przypadku wstrzymania, uchwały Rady Pedagogicznej sprzecznej z obowiązującymi przepisami lub interesem szkoły dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie Rady Pedagogicznej uzgadnia sposób postępowania w spornej sprawie. W przypadku braku zgody powiadamia organ prowadzący.
Dopuszcza się wprowadzenie w Gimnazjum Komisji Rozjemczej w składzie akceptowanym przez strony będące w konflikcie.
Spory pomiędzy dyrektorem a Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców rozstrzyga organ prowadzący lub nadzorujący w zależności od rodzaju sporu.

ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 13.

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć, przerw świątecznych oraz ferii określają odrębne przepisy.
Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

§ 14.
Szczegółową organizację pracy określa arkusz organizacyjny Gimnazjum opracowany przez Dyrektora, a zatwierdzony przez organ prowadzący w porozumieniu z organem nadzorującym szkołę.

§ 15.

Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział.
Oddział liczy nie więcej niż 30 uczniów.
Oddział dzieli się na grupy na zajęciach:
z języków obcych i informatyki od 25 uczniów
z wychowania fizycznego przy czym grupa liczy od 12 do 26 uczniów.

§ 16.
Zajęcia edukacyjne są prowadzone w systemie klasowo lekcyjnym.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
Dopuszcza się w szczególnych przypadkach określonych przez dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców zmianę czasu trwania zajęć na 30 - 60 minut.
Zajęcia dodatkowe dla uczniów są prowadzone po zajęciach dydaktycznych zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez prowadzącego, który ustala czas ich trwania.

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I REGULAMIN OCEN Z ZACHOWANIA

§17.
W Gimnazjum stosuje się zasady oceniania, klasyfikowania i promowania zgodnie ze szkolnym systemem oceniania. Szkolny System Oceniania zwany dalej SSO jest oparty na rozporządzeniu MEN z dnia 19 kwietnia 1999 roku określającego "Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów". SSO reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych , gimnazjalnych i sprawdzianów wewnątrzszkolnych.
SSO opracowuje Rada Pedagogiczna Gimnazjum, a zatwierdza dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Samorządu Uczniowskiego.
Zadania SSO:
Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
motywowanie ucznia do dalszej pracy,
dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom, informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowania o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w danej szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,
przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich poprawiania.
nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, a wychowawca klasy o zasadach oceniania zachowania.
Szczegółowe wymagania edukacyjne oraz zasady oceniania, klasyfikowania z poszczególnych przedmiotów tworzą Przedmiotowe Systemy Oceniania zwane dalej PSO. PSO są dokumentami podrzędnymi w stosunku do SSO i nie mogą działać na niekorzyść ucznia.
W przypadkach nie przewidzianych w PSO stosuje się odpowiednie przepisy SSO.
Oceny bieżące, semestralne i roczne ustala się według skali:

celujący: cel- 6
bardzo dobry: bdb- 5
dobry: db- 4
dostateczny: dst- 3
dopuszczający: dop- 2
niedostateczny: ndst- 1

Dopuszcza się pomocniczo ocenianie według skali punktowej.
Semestralną i roczną ocenę zachowania ustala się według następującej skali:
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne

Cząstkowe oceny zachowania uczniów wyrażają się w skali punktowej opisanej w Regulaminie Ocen Zachowania zwanym dalej ROZ. Zachowanie ucznia jest oceniane w 3 kategoriach:

stosunek do obowiązków szkolnych,
aktywność społeczna ,
kultura osobista.

Oceny cząstkowe wyrażają się punktami i są wpisywane na bieżąco do zeszytu uwag.
Przed wywiadówką semestralną wychowawca sumuje punkty od początku semestru i wpisuje wyniki do dzienniczka.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli w PSO.
Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
Nauczyciele pełnią dyżury dla rodziców w wyznaczonych godzinach. W czasie trwania dyżuru rodzice mogą osobiście zasięgnąć informacji na temat osiągnięć swojego dziecka lub umówić się telefonicznie na spotkanie z nauczycielem w innym terminie.
Podczas trwania lekcji nauczyciele nie będą wychodzić z sali lekcyjnej w celu udzielenia informacji o uczniu.
Wywiadówki będą organizowane w listopadzie, styczniu i kwietniu.
Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne, o których mowa w ust.5, pkt.5, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
Na ocenę mają wpływ następujące rodzaje aktywności ucznia:
odpowiedzi ustne,
zadania klasowe i sprawdziany obejmujące materiał z jednego działu, semestru lub całego roku w różnych formach,
kartkówki z zakresu określonego w PSO,
zaangażowanie i aktywność ucznia na lekcjach,
prezentacje, scenki, symulacje,
ćwiczenia praktyczne,
referaty i prace semestralne,
systematyczność i przygotowanie do lekcji oraz inne formy uwzględnione w PSO.

Nauczyciele informują uczniów o sprawdzianach i zadaniach klasowych najpóźniej tydzień przed planowanym terminem. W tygodniu uczeń może pisać najwyżej dwa sprawdziany lub zadania klasowe.
Poprawa i ocena sprawdzianów i zadań klasowych powinna nastąpić najpóźniej dwa tygodnie od ich napisania.
Kartkówki nie muszą być zapowiadane.
Wszelkie prace pisemne uczeń otrzymuje na lekcji, a dla rodziców prace są do wglądu u nauczycieli na zasadach określonych w PSO.
Oceny niedostateczne, dopuszczające i dostateczne uzyskane z zadań klasowych lub sprawdzianów mogą być poprawione do dwóch tygodni od daty otrzymania pracy. Poprawkową pracę pisemną uczniowie piszą po lekcjach w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Obie oceny są wpisywane do dziennika. Ocena z pracy poprawkowej nie podlega poprawie.
Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub zadaniu klasowym powinien go pisać w terminie poprawkowym, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem.
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, sztuki w szczególności będzie brany pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
Na podstawie opinii wydanej przez lekarza uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje Dyrektor Gimnazjum. W takim przypadku w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

KLASYFIKOWANIE SEMESTRALNE I ROCZNE

Klasyfikowanie semestralne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w pkt.9 oraz oceny zachowania według skali z pkt. 11 zgodnie z ROZ.
Klasyfikowanie semestralne uczniów przeprowadza się 1 raz w ciągu roku szkolnego w styczniu.
Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania według skali zgodnej z rozporządzeniem MEN, z dnia 19 kwietnia 1999 roku.
Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając opinię nauczycieli , zespołu klasowego i samoocenę ucznia.
Dwa tygodnie przed semestralnym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych oraz wpisać te oceny najpóźniej trzy dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej do dziennika lekcyjnego. O ocenie z zachowania wychowawca informuje tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Pozostałe oceny w tym ocena z zachowania nie podlegają poprawie.
Zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną roczna ocena z zachowania w szczególnych sytuacjach może być zmieniona (rażące przekroczenie regulaminu, chuligańskie zachowanie na terenie szkoły i poza nią). Wychowawca ustala ponownie ocenę w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. O ustalonej ocenie zostają powiadomieni zainteresowani uczniowie i ich rodzice. Przysługuje im prawo odwołania od ustalonej oceny z zachowania w terminie 14-stu dni. Decyzja Rady Pedagogicznej po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna.
Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej lub rocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w semestrze lub roku programowo wyższym, szkoła stworzy uczniowi szansę uzupełniania braków.
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
Podanie o egzamin klasyfikacyjny składają rodzice (opiekunowie) najpóźniej tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Rada Pedagogiczna opiniuje podanie, ustala termin egzaminu (nie później niż w ostatnim dniu nauki w danym semestrze) i powołuje komisję klasyfikacyjną w składzie:
Dyrektor Gimnazjum lub jego zastępca
nauczyciel uczący danego przedmiotu w klasie, do której zapisany jest uczeń
nauczyciel przedmiotu pokrewnego.
W przypadku nieobecności jednego z wyżej wymienionych nauczycieli skład komisji ustala dyrektor.

Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, sztuki, techniki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych.
Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół i załącza do dokumentacji przebiegu nauki ucznia.
Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.

PROMOWANIE
Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ust. 17 uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 51.
Uczeń, który nie spełnił wyżej wymienionych warunków nie otrzymuje promocji i powtarza tą samą klasę.
Uczeń ubiegający się o egzamin poprawkowy składa podanie do Dyrektora Szkoły do dnia klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. W przypadku lekceważącego stosunku do nauki i nieodpowiedniego zachowania Rada Pedagogiczna może nie wyrazić zgody na egzamin poprawkowy z drugiego przedmiotu.
Uczeń klasy I i II Gimnazjum, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, techniki, sztuki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych.
Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Gimnazjum w ostatnim tygodniu ferii letnich.
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Gimnazjum w trybie określonym w rozporządzeniu MEN, z dnia 19 kwietnia 1999 roku. W skład komisji wchodzą:

Dyrektor Gimnazjum albo jego zastępca - jako przewodniczący komisji,
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator,
nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.
Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu całego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych. Otrzymuje wówczas promocję warunkową. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu poprawkowego nie może uzyskać promocji warunkowej.
Uczeń promowany warunkowo powinien do 30 października danego roku opanować wymagania, o których mowa w pkt. 6. Uczeń ten ma prawo do pomocy ze strony szkoły w uzupełnieniu braków.
Uczeń, który nie spełnił warunku z pkt. 54 może na semestr otrzymać ocenę niedostateczną.

EGZAMIN GIMNZJALNY

W trzeciej klasie Gimnazjum Komisja Okręgowa przeprowadza egzamin gimnazjalny obejmujący:

umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych,
umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy.
Uczeń kończy Gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy trzeciej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.
Komisja Okręgowa opracowuje i ogłasza informator zawierający szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz przykłady zadań.
Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w maju w terminie ustalonym przez Komisję Okręgową.
Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami maja prawo przystąpić do tego egzaminu w formie dostosowanej do ich dysfunkcji.
Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych z jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części tego egzaminu. Zwolnienie to jest równoznaczne z uzyskaniem w tej części egzaminu najwyższego wyniku.
Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie albo przerwał egzamin, przystępuje do niego w kolejnym terminie określonym przez Dyrektora Komisji Okręgowej, jednak nie później niż do 31 sierpnia danego roku.
Uczeń, który do dnia 31 sierpnia danego roku nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego powtarza trzecią klasę Gimnazjum i przystępuje do egzaminu w następnym roku.

DOKUMENTACJA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

Gimnazjum prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym.
W dzienniku lekcyjnym wpisuje się na bieżąco oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia.
Bieżące oceny zachowania wpisuje się w zeszycie uwag załączonym do dziennika lekcyjnego.
Nauczyciele mogą prowadzić indywidualną dokumentację pracy ucznia zgodną z PSO.
Każdy uczeń ma obowiązek posiadania i systematycznego noszenia dzienniczka, zawierającego oceny z zachowania i z poszczególnych przedmiotów, a także usprawiedliwienia nieobecności i zwolnienia z zajęć na prośbę rodziców.
Oceny osiągnięć ucznia wpisywane są również na bieżąco w zeszytach przedmiotowych.
Gimnazjum wydaje uczniom świadectwa w tym:

świadectwo ukończenia gimnazjum, które uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej;
świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli uczeń uzyskał z zachowania co najmniej ocenę dobrą i średnią ocenę roczną 4,75.

EWALUACJA SYSTEMU
Do 15 maja każdego roku Dyrektor Gimnazjum powołuje komisję d/s ewaluacji SSO.
Komisja do końca maja opracowuje sposób ewaluacji SSO i przedstawia do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej. Po uzyskaniu akceptacji do 10 czerwca danego roku komisja przeprowadza ewaluację SSO.

ZADANIA OPIEKUŃCZE I WYCHOWAWCZE
$18.
Gimnazjum zapewnia uczniom bezpieczeństwo w szkole przez:

tygodniowy rozkład zajęć zgodny z zasadami higieny pracy,
pełną opiekę w czasie zajęć w tym wycieczek,
dyżury nauczycieli podczas przerw lekcyjnych.
Po zakończeniu zajęć uczeń może przebywać na terenie szkoły tylko pod opieką uprawnionej osoby.

PROGRAM WYCHOWAWCZY
§ 19.
Podstawą pracy wychowawczej Gimnazjum jest Program Wychowawczy.
Program Wychowawczy uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu uczniowskiego.
Głównymi realizatorami tego programu są nauczyciele, wychowawcy i pedagog szkolny.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 20.
W Gimnazjum zatrudnia się nauczycieli, pedagoga oraz pracowników administracyjno obsługowych.
Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odpowiednie przepisy.
Obsługę finansowo - kadrową zapewnia Gmina Narol
Zakres obowiązków pracowników szkoły określa dyrektor i załącza je do umów o pracę.
§ 21.
Nauczyciele prowadzą działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz ponoszą odpowiedzialność za efekty i jakość swojej pracy.
Nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum muszą posiadać kwalifikacje określone w odpowiednich przepisach.
Do obowiązków nauczyciela należy:
realizować zadania statutowe Gimnazjum określone w § 2. ust.2,
przestrzegać zapisów statutowych i stosować się do regulaminów funkcjonujących w szkole,
zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy,
egzekwować przestrzeganie Statutu i regulaminów przez uczniów,
używać tylko sprawnego sprzętu i pomocy naukowych, usuwać drobne usterki względnie zgłaszać dyrektorowi ich występowanie,
pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem,
dbać o poprawność językową uczniów,
informować na bieżąco rodziców o osiągnięciach ich dzieci przez wpis ocen do zeszytu, pełnienie dyżurów dla rodziców i udział w wywiadówkach,
podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne, stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania,
służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,
wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt,
aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, a także zespołów oddziałowych, przedmiotowych, wychowawczych i innych grupach powołanych przez Radę lub Dyrektora Gimnazjum,
wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych.,
wykonywać dodatkowe funkcje i zadania powierzone przez Rade Pedagogiczną lub Dyrektora Gimnazjum,
zachować tajemnicę w sprawach dotyczących wychowanków i treści posiedzeń Rady Pedagogicznej.

§ 22.
Oddziałem Gimnazjum opiekuje się nauczyciel - wychowawca klasy.
Wychowawców przydziela dyrektor.
W miarę możliwości wychowawca opiekuje się oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
Zmiana wychowawcy może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Wychowawca jest zobowiązany

do stałego i systematycznego współdziałania i kontaktu z rodzicami lub opiekunami uczniów przydzielonego oddziału.
tworzenia warunków wspomagających rozwój ucznia,
przygotowania ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,
rozwijania umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.
W tym celu powinien:
zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,
opracować program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne, po zasięgnięciu opinii rodziców i wychowanków,
utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,
współpracować z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Lubaczowie,
śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,
dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd.,
kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,
utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się ucznia, przez dokonywanie systematycznych zapisów w dzienniczku ucznia, pełnienie dyżurów dla rodziców i udział w wywiadówkach,
powiadamiać rodziców o przewidywanych dla ucznia niedostatecznych semestralnych/rocznych ocenach klasyfikacyjnych najpóźniej 2 tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej,
prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, zeszyt uwag, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

Wychowawca ma prawo do korzystania z pomocy organów Gimnazjum, pedagoga szkolnego, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lubaczowie i nauczycieli - doradców.
Nauczyciele uczący w danym oddziale tworzą zespół oddziałowy, którego pracami kieruje wychowawca klasy. Do zadań zespołu należy

wybór i współdziałanie w realizacji programów nauczania,
opracowanie kryteriów oceniania uczniów i sposobu badania ich osiągnięć,
opiniowanie programów autorskich,
organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

PEDAGOG SZKOLNY
§ 23.
Gimnazjum zatrudnia pedagoga szkolnego.
Do zadań podstawowych pedagoga szkolnego należy:

rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów w sferze dydaktycznej i wychowawczej,
rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów gimnazjum,
rozpoznawanie sposobów spędzania wolnego czasu przez uczniów wymagających opieki wychowawczej i organizacja form alternatywnych,
organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego,
udzielanie pomocy uczniom w zakresie eliminowania napięć psychicznych powstających na tle niepowodzeń szkolnych
udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych,
analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych,
określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom wybitnie uzdolnionym odpowiednio do rozeznanych potrzeb,
współorganizowanie pomocy dla uczniów mających trudności w nauce,
udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,
udzielanie wychowawcom i rodzicom porad dotyczących procesu wychowania dzieci,
koordynowanie prac z zakresu orientacji zawodowej,
działanie na rzecz organizowania pomocy i opieki uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej,
prowadzenie dokumentacji wypadków w szkole,
koordynowanie współpracy z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Lubaczowie i czuwanie nad właściwą realizacją zaleceń Poradni,
koordynowanie współpracy z Policją lokalną i powiatową w zakresie zapobiegania przestępczości i patologiom wśród uczniów,
inne czynności dotyczące działalności opiekuńczo -wychowawczej szkoły.

Gimnazjum prowadzi bibliotekę szkolną.
Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej opracowuje bibliotekarz.
Do zadań bibliotekarza należy:

opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,
prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,
określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach,
organizowanie konkursów czytelniczych,
przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,
współpraca z nauczycielami Gimnazjum,
prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i realizowanie treści ścieżek edukacyjnych,
zakup i oprawa książek.

UCZNIOWIE GIMNAZJUM

§ 24.
Do Gimnazjum przyjmowani są uczniowie, którzy legitymują się świadectwem ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej zamieszkali w obwodzie Gimnazjum.
W miarę dysponowania wolnymi miejscami dyrektor może na wniosek rodziców (opiekunów) przyjąć do Gimnazjum ucznia spoza obwodu.
W przypadku większej ilości kandydatów spoza obwodu Gimnazjum dyrektor w porozumieniu z Rada Pedagogiczną i Radą Rodziców określa dodatkowe kryteria przyjęć tych uczniów. Kryteria te są jawne dla zainteresowanych uczniów i ich rodziców.
Absolwenci szkół podstawowych składają podania do dyrektora Gimnazjum w terminie do 30 kwietnia.

§ 25.
Nauka w Gimnazjum jest obowiązkowa i trwa do ukończenia gimnazjum lub do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń ukończy 18 lat.
Zadania Gimnazjum dotyczące realizacji obowiązku szkolnego określają właściwe przepisy.
Dyrektor Gimnazjum czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów z obwodu szkoły.

§ 26.
Uczeń ma prawo do:
właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
opieki wychowawczej i warunków zapewniających mu bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą fizyczną bądź psychiczną oraz do ochrony i poszanowania jego godności.
swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły oraz wyznawanej religii, jeżeli nie narusza to dobra innych osób.
rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.
znajomości programu nauczania na dany rok szkolny wraz z wykazem lektur poszerzających i pogłębiających jego treść.
korzystania z pomocy uczącego w uzyskiwaniu dodatkowych informacji na tematy budzące szczególne zainteresowanie.
korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego.
korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych oraz księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych.
wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową i zrzeszanie się w organizacjach uczniowskich działających w szkole.

Każdy uczeń ma obowiązek:
dbać o honor szkoły.
szanować symbole szkoły. godnie reprezentować szkołę na zewnątrz.
systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.
przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli i innych pracowników szkoły i kolegów.
odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój.
dbać o wspólne dobro i porządek w szkole.

Za rzetelną naukę, wzorowe zachowanie i wybitne osiągnięcia uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
pochwałę Wychowawcy wobec klasy,
pochwałę Dyrektora wobec klasy lub wszystkich uczniów szkoły,
dyplom uznania, list pochwalny,
nagrodę rzeczową.

Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie statutu. Stosuje się następujące rodzaje kar:
upomnienie Wychowawcy wobec klasy
upomnienie lub nagana Dyrektora
upomnienie lub nagana Dyrektora udzielona wobec uczniów szkoły
zawieszenie prawa do pełnienia funkcji w samorządzie klasy lub innej organizacji oraz reprezentowania Szkoły na zewnątrz
zawieszenie prawa do udziału w wycieczkach krajowych lub zagranicznych organizowanych przez szkołę
przeniesienie do klasy równoległej
na wniosek Dyrektora uczeń może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły.

Kary stosuje się według ustalonej kolejności. W szczególnie drastycznych przypadkach kary mogą być stosowane z pominięciem gradacji , między innymi za:
niszczenie mienia szkolnego i inne przejawy wandalizmu
wulgarność i brutalność
szerzenie patologii społecznej
postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów
kradzież mienia społecznego i prywatnego
picie alkoholu , palenie tytoniu i używanie narkotyków.

Decyzję o zastosowaniu kary przekazuje się do wiadomości rodzicom ucznia najpóźniej 7 dni od zdarzenia powodującego zastosowanie kary. W przypadku nieobecności ucznia w szkole termin ten ulega odpowiedniemu przesunięciu.
Decyzja o zastosowaniu kary określa rodzaj kary, czas jej obowiązywania oraz tryb i terminy odwołania.

§ 27.
Rada Pedagogiczna określa formy współpracy z rodzicami i opiekunami uczniów w sprawach dotyczących kształcenia i wychowania.
Rodzice mają prawo:
znać zamierzenia i plany szkoły dotyczące danego oddziału,
znać zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
do rzetelnej i systematycznej informacji na temat swojego dziecka dotyczącej jego zachowania i postępów w kształceniu, przyczyn niepowodzeń i trudności w nauce,
do uzyskania porad w sprawach kształcenia i wychowania ich dziecka.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 28.
Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnej z odrębnymi przepisami.
§ 29.
Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z właściwymi przepisami.
§ 30.
Gimnazjum prowadzi gospodarkę finansową na podstawie odrębnych przepisów.<!--]--> <div style="text-align:center;font-size:11px" class="cbalink"><a href="https://www.cba.pl/" title="darmowy hosting">Darmowy Hosting</a> CBA.PL<br/><br/></div> <script type="text/javascript" src="//a5.cba.pl/r1.js"></script> <div class="cumf_bt_form_wrapper" style="display:none"> <form id="contact_us_mail_feedback" action="/oldTi9QvqM6ytokU9Q8ylQq" method="post"> <fieldset> <!-- Form Name --> <legend>Contact Us</legend> <!-- Text input--> <div class="cumf_bt_form-group"> <label class="col-md-4 cumf_bt_control-label" for="cumf_bt_name">name</label> <div class="col-md-4"> <input id="cumf_bt_name" name="cumf_bt_name" type="text" placeholder="your name" class="cumf_bt_form-control cumf_bt_input-md" /> <span class="cumf_bt_help-block">Please enter your name</span> </div> </div> <!-- Text input--> <div class="cumf_bt_form-group"> <label class="col-md-4 cumf_bt_control-label" for="cumf_bt_email">your email</label> <div class="col-md-4"> <input id="cumf_bt_email" name="cumf_bt_email" type="text" placeholder="enter your email" class="cumf_bt_form-control cumf_bt_input-md" /> <span class="cumf_bt_help-block">please enter your email</span> </div> </div> <!-- Textarea --> <div class="cumf_bt_form-group"> <label class="col-md-4 cumf_bt_control-label" for="cumf_bt_message">your message</label> <div class="col-md-4"> <textarea class="cumf_bt_form-control" id="cumf_bt_message" name="cumf_bt_message">Message goes here</textarea> </div> </div> <input type="submit" id="cumf_bt_submit" value="Send"/> </fieldset> </form> </div> </body> </HTML> <!-- cba </body><!-->